Văn bản pháp quy / Quyết định
 

Về việc Ban hành Quy định nộp mẫu hạt giống khảo nghiệm DUS giống cây trồng mới

(VPBH - 14/07/2016,08:21:33) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành

Quy định nộp mẫu hạt giống khảo nghiệm DUS giống cây trồng mới

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Ý kiến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phân cấp ký ban hành Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật khảo nghiệm DUS cây trồng  mới;    

            Theo đề nghị của Chánh văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định nộp mẫu hạt giống khảo nghiệm Tính khác biệt (D), Tính đồng nhất (U) và Tính ổn định (S) giống cây trồng mới phục vụ việc bảo hộ giống cây trồng (Nội dung kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày đăng trên website http://pvpo.mard.gov.vn  của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới.

Điều 4. Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng nộp mẫu giống cây trồng nhân giống bằng hạt từ sau ngày hiệu lực của Quyết định phải thực hiện theo Quy định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Cục, Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng mới có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Tải về