Thông báo / Phục hồi hiệu lực bằng
 

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống: OM6976; VẬT TƯ-NA2; SNOCATEC

(VPBH - 14/11/2016,02:01:37) 


 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Đơn đề nghị phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long; Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An và Công ty TNHH Agrivina;

Theo đề nghị của chánh văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

TT

Số Bằng

Tên giống

 

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

1

88.VN.2011

OM6976

Lúa

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Trần Thị Cúc Hòa

2

55.VN.2015

VẬT TƯ-NA2

Lúa

Tổng Công Ty CP Vật Tư Nông Nghiệp Nghệ An

Trương Văn Hiền

3

29.VN.2014

SNOCATEC

Hoa Cúc

Floritec Breading B.V

Floritec Breeding B.V