Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 10 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: DỀN GAI THS; DARETEC; YELCATEC; SALMOTEC; T3; NAM HƯƠNG 4; ZANMUBONITA YELLOW; ZANMUCHIC; HL5; HL10

(VPBH - 25/11/2016,08:54:43) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2016_120

10/10/2016

Không

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

DỀN GAI THS

Rau Dền

22/11/2016

2016_144

02/11/2016

Công ty TNHH Agrivina

Floritec Breeding BV

DARETEC

Hoa Cúc

18/05/2016

2016_145

YELCATEC

14/04/2016

2016_146

SALMOTEC

18/05/2016

2016_151

09/11/2016

Không

Viện Cây Lương Và Cây Thực Phẩm

T3

Lúa

16/11/2016

2016_152

11/11/2016

Không

Công Ty CP GCT Nông Lâm Nghiệp Thái Bình

NAM HƯƠNG 4

Lúa

14/11/2016

2016_161

18/11/2016

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations

Van Zanten Breeding BV

ZANMUBONITA YELLOW

Hoa Cúc

22/11/2016

2016_162

ZANMUCHIC

2016_163

22/11/2016

Không

Lê Hùng Lĩnh

HL5

Lúa

23/11/2016

2016_164

HL10