Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc chỉnh sửa tên giống đăng ký hộ giống cây trồng mới của Công ty CP GCT Vật Nuôi Thừa Thiên Huế

(VPBH - 25/11/2016,09:03:57) 


THÔNG BÁO

Về việc chỉnh sửa tên giống đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 17/11/2016;

Căn cứ số 65/CTGVN-KN của  Công ty CP GCT Vật Nuôi Thừa Thiên Huế đề nghị đổi tên ngày 10/11 2016;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Ngày nộp đơn sửa đổi

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Chủ sở hữu giống

Tác giả chính

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2016_115

22/9/2016

17/11/2016

Lúa

KH1

HG16

 Công ty CP GCT Vật Nuôi Thừa Thiên Huế

 Công ty CP GCT Vật Nuôi Thừa Thiên Huế

22/11/2016