Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 02 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: DEKMACARON; DLFCCAKE

( - 25/11/2016,09:34:29) 


 THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TT-VPBH ngày 23/11/2016 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

50.VN.2015

DEKMACARON

Hoa Cúc

Dekker Breeding B.V.

Cornelis W. Dekker

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

48.VN.2015

DLFCCAKE

Deliflor Royalties B.V

Arie Gerard Post