Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: SL8R; GS9999; NGỌC HƯƠNG 3; NGỌC HƯƠNG 7

(VPBH - 30/11/2016,03:49:58) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2016_141

31/10/2016

Công ty CP Đại Thành

Tập Đoàn SL Agritech Corporation, Philippines

SL8R

Lúa

24/11/2016

2016_150

08/11/2016

Công ty TNHH GCT Hoa Phong, Tứ Xuyên, TQ

GS9999

2016_166

23/11/2016

Không

Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Cây Trồng - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

NGỌC HƯƠNG 3

2016_167

NGỌC HƯƠNG 7