Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Về việc chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng: HƯƠNG CỐM; HƯƠNG CỐM 4

(VPBH - 21/12/2016,08:48:47) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

 

Căn cứ Điều 26 Nghị Định 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ và Điều 18 Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Tờ khai đăng ký chuyển nhượng bằng bảo hộ giống cây trồng ngày 19/9/2016;

Căn cứ Hợp đồng ngày 13/12/2016 V/v chuyển nhượng quyền tác giả đối với 02 giống lúa Hương Cốm & Hương Cốm 4;

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu 02 giống lúa Hương Cốm & Hương Cốm 4;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng mới sau:

TT

Số đơn

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Bên chuyển nhượng

(chủ sở hữu cũ GCT)

Bên nhận chuyển nhượng (chủ sở hữu mới GCT)

1

2012_63

 

HƯƠNG CỐM 4

Lúa

 

Viện Nghiên cứu và phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Công ty TNHH Cường Tân

2

20060004

10.VN.2008

HƯƠNG CỐM

Lúa

 

Viện Nghiên cứu và phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Công ty TNHH Cường Tân