Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: SÂM ĐÁ; HỒNG VÂN; RAU SAM THS; SÂM NÚI DÀNH; ORANTEC; CLASSITEC

(VPBH - 16/01/2017,09:27:46) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2016_30

11/05/2016

Không

Đinh Thành Chung

SÂM ĐÁ

Sâm - Curcuma Zingiberaceae. C&D

11/01/2017

2016_111

12/09/2016

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

HỒNG VÂN

Hoa loa kèn - Hippeastrum sp.

2016_121

10/10/2016

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

RAU SAM  THS

Rau sam - Portulaca oleracea L., Potulacaceae

2016_143

02/11/2016

Trung tâm thực nghiệm sinh học Nông nghiệp công nghệ cao – Viện Di truyền Nông nghiệp và Sở Khoa học & Công nghệ - UBND tỉnh Bắc Giang

SÂM NÚI DÀNH

Sâm núi dành - Callerya specios D.K.T. Cuc, thuộc họ Đậu (Fabaceae)

2017_02

10/01/2017

Công ty TNHH Agrivina

Floritec Breeding B.V

ORANTEC

Cúc - Chrysanthemum spec.

2017_03

CLASSITEC