Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc chỉnh sửa thông tin đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của Công ty CP Tổng công ty GCT Thái Bình

(VPBH - 17/01/2017,10:47:17) 


THÔNG BÁO

Về việc chỉnh sửa thông tin đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 06/12/2016 của Công ty CP Tổng công ty GCT Thái Bình;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

 Chấp nhận chỉnh sửa thông tin sau:

 

Số đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Chủ sở hữu giống

Ngàychấp nhận sửa đổi

2015_09

Lúa

ĐA1

ĐÔNG A1

Công ty CP Tổng công ty GCT Thái Bình

13/01/2017