Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 02 giống mới: DEKMOMO; ZANMUCHIC

(VPBH - 14/02/2017,02:58:36) 


                                                         Thông báo

                               Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ quyết định 24/QĐ-TT-VPBH ngày 13/02/2017 của Cục trưởng Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

Số đơn Tên giống Tên loài Chủ bằng Tác giả giống Đại diện Thời hạn hiệu lực
2016_123 DEKMOMO Cúc Dekker Breeding B.V. Cornelis W.Dekker Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia 20 năm
2016_162 ZANMUCHIC Cúc Van Zanten Breeding B.V. Van Zanten Breeding B.V. Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia 20 năm