Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới​

(VPBH - 01/03/2017,10:17:25) Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ; Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân; Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới, Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:


1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2015_148

25/12/2015

Không

Diệp Thị Mỹ Hạnh

LỒ Ô VÀNG

Tre

14/02/2017