Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 11 đơn đăng ký bảo hộ GCTM: ĐẬU BẮP VINO 234; ĐINH LĂNG HM-TN; BA KÍCH TÍM HM-QN;SA NHÂN TÍM HM-ĐL GỪNG GIÓ HM-BS; HÀ THỦ Ô ĐỎ HM-HG;LAN KIM TUYẾN HM-LC; MUMBAI; SEI GROOVE; SEI CLAVIER; SEI HELENUS

(VPBH - 01/03/2017,10:24:38) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới​

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_01

5/1/2017

Không

Công ty TNHH Việt Nông

ĐẬU BẮP VINO 234

Đậu bắp

20/2/2017

2017_04

23/1/2017

Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp

ĐINH LĂNG HM-TN

Đinh lăng

2017_05

BA KÍCH TÍM HM-QN

Ba kích tím

2017_06

SA NHÂN TÍM HM-ĐL

Sa nhân tím

2017_07

GỪNG GIÓ HM-BS

Gừng gió

2017_08

HÀ THỦ Ô ĐỎ HM-HG

Hà thủ ô đỏ

2017_09

LAN KIM TUYẾN HM-LC

Lan kim tuyến

2017_11

09/2/2017

Công ty TNHH Agrivina

Namdhari Seeds Pvt Ltd.

MUMBAI

Cúc

2017_12

10/2/2017

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Inochio Seikoen Inc

SEI GROOVE

Cúc

23/2/2017

2017_13

SEI CLAVIER

2017_14

SEI HELENUS