Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng của giống CX162

( - 01/03/2017,10:26:20) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận đổi tên giống đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký Bảo hộ giống cây trồng ngày 28/06/2016;

Căn cứ số 87/CV ngày 23/02/2017 về việc đổi tên giống ngô nếp CX162;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 Chấp nhận đổi tên đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2015_31

22/5/2015

Ngô – Zea mays L.

CX162

CX247

17/9/2016