Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: HOKSY 8 GOKIN; LAN KIM TUYẾN HM-HG; LAN THẠCH HỘC TÍA HN-HG; KHÔI TÍA HN-TĐ; ĐẲNG SÂM HM-QN

( - 08/03/2017,04:18:20) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_10

24/1/2017

Công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ VCCI

Hokuto Corporation

HOKSY 8 GOKIN

Nấm Shiitake

25/1/2016

2017_15

24/2/2017

không

Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Lâm Nghiệp

LAN KIM TUYẾN HM-HG

Lan Kim Tuyến

06/03/2017

2017_16

LAN THẠCH HỘC TÍA HN-HG

Lan Thạch Hộc Tía

2017_17

KHÔI TÍA HN-TĐ

Khôi Tía

2017_18

ĐẲNG SÂM HM-QN

Đẳng Sâm