Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: N15; DAMHYANG; JUKHYANG

(VPBH - 30/03/2017,04:17:31) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_20

22/03/2017

Không

Trung tâm NC và PT lúa thuần – Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

N15

Lúa – Oryza sativa L.

30/3/2017

2017_21

28/03/2017

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh

DAMHYANG-GUN

DAMHYANG

Dâu – Fragari x ananassa Duch.

2017_22

JUKHYANG