Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: TBJ3

( - 19/04/2017,04:41:57) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BNN ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ tờ khai yêu cầu sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng ngày 07/04/2017;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới,

 

Số bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ sở hữu đã đăng ký

Chủ sở hữu sửa đổi

52.VN.2015

TBJ3

Lúa – Oryza sativa L.

Viện di truyền Nông nghiệp

Công ty CP tư vấn và thương mại Phú Thái – Hà Nội