Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: SEI SISTINA; SEI POOLBALL; CHIAVN1; CHIAVN2; CHIAVN3

(VPBH - 24/04/2017,09:26:44) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_29

13/04/2017

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Inochio Seikoen Inc.

SEI SISTINA

Cúc - Chrysanthemum

20/04/2017

2017_30

SEI POOLBALL

2017_32

17/04/2017

Không

Trần Mạnh Cường

CHIAVN1

Chia – Salvia hispanica

2017_33

CHIAVN2

2017_34

CHIAVN3