Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: B.528; ML54, ML232

(VPBH - 10/05/2017,08:29:20) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_35

17/4/2017

Công ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam

Công ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam

B.528

Ngô –

Zea mays L.

19/4/2017

2017_37

3/5/2017

Không

Trung Tâm Giống Nông Nghiệp Bình Thuận

ML54

Lúa – Oryza sativa L.

4/5/2017

2017_38

ML232