Tổ chức đại diện / Thông tin liên quan đến đại diện quyền đối với giống cây trồng
 

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với Giống cây trồng: Nguyễn Thị Xuyến

(VPBH - 10/05/2017,08:46:25) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Căn cứ  Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 và các văn bản liên quan về quyền đối với giống cây trồng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ hồ sơ của các cá nhân đăng ký dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng,

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Thẻ căn cước

Mã số chứng chỉ

Nguyễn Thị Xuyến

02/06/1976

A34, Dương Quảng Hàm, phường 5, Q. Gò Vấp, tp. HCM

034176004390

41/DVDD