Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 13 giống mới: MN 6R; R998KBL; GIỐNG LÚA THUẦN LDA10; ĐÔNG TRIỀU 178 (ĐT178); ĐẤT CẢNG 1; TC 11-2; NTP3; CL61; TH3-7; HƯƠNG CỐM 4; K5; PM2; NHIỆT ĐỚI 15

(VPBH - 10/05/2017,11:12:42) 


THÔNG BÁO

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 116/QĐ-TT-VPBH ngày 08/5/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2015_55

MN 6R

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty CP GCT Miền Nam

Dương Thành Tài và đồng tác giả: Bạch Thị Vững, Huỳnh Minh Nhu

Không

20 năm

2

2015_53

R998KBL

Lúa

Oryza sativa L.

Dương Thành Tài và đồng tác giả: Bạch Thị Vững, Huỳnh Minh Nhu

Không

20 năm

3

2016_13

GIỐNG LÚA THUẦN LDA10

Lúa

Oryza sativa L.

Viện Di truyền Nông nghiệp

Dự án DA15/1999

Không

20 năm

4

2015_45

ĐÔNG TRIỀU 178  (ĐT178)

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty CP GCT Quảng Ninh

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Hải Yến

Không

20 năm

5

2015_90

ĐẤT CẢNG 1

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty CP Nông nghiệp Thái Bình

Lê Xuân Thành

Không

20 năm

6

2015_103

TC 11-2

Lúa

Oryza sativa L.

Nguyễn Thị Bính

Tác giả chính: Nguyễn Thị Bính và đồng tác giả: Đào Xuân Tân

Không

20 năm

7

2014_42

NPT3

Lúa

Oryza sativa L.

Trần Duy Quý

Trần Duy Quý

Không

20 năm

8

2015_59

CL61

Lúa

Oryza sativa L.

Syngenta Participations AG.

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

20 năm

9

2016_177

TH3-7

Lúa

Oryza sativa L.

Viện Nghiên cứu và phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Trâm và đồng tác giả: Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Văn Mười, Trần Văn Quang, Vũ Văn Quang, Trần Thị Huyền, Nguyễn Trí Hoàn

Không

20 năm

10

2012_63

HƯƠNG CỐM 4

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty TNHH Cường Tân

Nguyễn Thị Trâm và đồng tác giả: Phạm Thị Ngọc Yến

Không

20 năm

11

2016_137

K5

Lúa

Oryza sativa L.

Đặng Đức Ninh

Đặng Đức Ninh

Không

20 năm

12

 2016_136

PM2

Lúa

Oryza sativa L.

Đặng Đức Ninh

Đặng Đức Ninh

Không

20 năm

13

2016_140

NHIỆT ĐỚI 15

Lúa

Oryza sativa L.

Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt Đới

Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt Đới

Không

20 năm