Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: GIẢO CỔ LAM – ĐV - BK, HOÀNG TINH ĐỎ - HM - HG

(VPBH - 15/05/2017,02:01:40) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_23

28/3/2017

Không

Đặng Kim Vui

GIẢO CỔ LAM – ĐV - BK

Giảo cổ lam 7 lá – Gynostemma pubescens (Gagnep.) C. Y. Wu ex C. Y. Wu et S. K. Chen

19/4/2017

2017_25

Công ty Cp Phát triển Nông lâm nghiệp và Môi trường Việt Nam

HOÀNG TINH ĐỎ - HM - HG

Hoàng tinh đỏ – Polygonatum kingianum Coll. Et Hemsl

12/05/2017