Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 01 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: VIOLET

(VPBH - 22/05/2017,03:46:58) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_36

28/03/2017

Công ty CP GCT Mùa Vàng

King Agrotech Seed Company Limited

VIOLET

Ngô – Zea mays L.

18/5/2017