Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 07 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: THỔ PHỤC LINH; XUYÊN KHUNG; ĐỘC HOẠT; HG42; HG130; HG19; HG10

(VPBH - 30/05/2017,02:58:35) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_42

25/5/2017

Không

Công ty TNHH Dược phẩm Ngân Hà

THỔ PHỤC LINH

Thổ Phục Linh – Smilax glabra Roxb.

29/5/2017

2017_43

XUYÊN KHUNG

Xuyên Khung – Ligusticum wallichii Franch.

2017_44

ĐỘC HOẠT

Độc hoạt – Angelica pubescens Ait.

2017_45

Công ty CP GCT vật nuôi  Thừa Thiên Huế

HG42

Lúa – Oryza sativa L.

2017_46

HG130

2017_47

HG19

2017_48

HG10