Bảo hộ GCT Việt Nam / Giới thiệu văn phòng BHGCT
 

Danh sách nhân sự văn phòng bảo hộ giống cây trồng Việt Nam

(PVPO - 01/08/2013,10:57:07) 


​​

STT Họ và tên Chức vụ Phòng làm việc Điện thoại / Fax / Email Ảnh
  Lãnh đạo Văn Phòng Bảo Hộ
1 TS. Nguyễn Thanh Minh

Chánh Văn phòng

107 Tel: 84 - 4 - 37342715
Fax: 84 - 4 - 37342844
Email: Minh_pvp@yahoo.com
  Chuyên viên
2 TS. Đinh Thế Vu Chuyên viên chính 107 Tel: 84 - 4 - 38 435182
Fax: 84 - 4 - 37342844
Email: Dinhthevuctt@gmail.com
3 ThS. Đỗ Mai Chi Chuyên viên 105

Tel: 84 - 4 - 38 435182
Fax: 84 - 4 - 37342844
Email:

Domaichictt@gmail.com

4 ThS. Cầm Thị Hằng Chuyên viên 106 Tel: 84 - 4 - 38 435182
Fax: 84 - 4 - 37342844
Email: camhang.mard.vn@gmail.com
5 Đinh Tài Anh Nhân viên IT 107

Tel: 84 - 4 - 38 435182

Email: anhdt.tt@mard.gov.vn