Thông báo / Phục hồi hiệu lực bằng
 

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống: P6 Đột Biến

(VPBH - 08/06/2017,02:01:21) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 150/QĐ-TT-VPBH ngày 07/0/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

TT

Số Bằng

Tên giống

 

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

1

60.VN.2013

P6 ĐỘT BIẾN

Lúa –

Oryza sativa L.

Viện Cây lương thực & cây thực phẩm

Hà Văn Nhân