Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: DT40

( - 08/06/2017,02:45:21) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;        

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BNN ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ tờ khai yêu cầu sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng ngày 07/06/2017;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới,

 

Số đơn

Ngày nộp đơn sửa đổi

Loài cây trồng

Tên đăng ký

Tên sửa đổi

Chủ sở hữu giống đã đăng ký

Chủ sở hữu sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2016_98

07/06/2016

Lúa – Oryza sativa L.

DT40

BẮC THANH 36

Lâm Quang Dụ

Lê Văn Lâm

07/06/2017