Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: SÂM NÚI NGỌC LINH - QN, NK 6410, NK 6639, NK 6101

(VPBH - 12/06/2017,03:13:42) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_62

07/06/2017

Không

Trung tâm phát triển Sâm ngọc linh và Dược liệu Quảng Nam

SÂM NÚI NGỌC LINH - QN

Sâm núi Ngọc Linh -

12/6/2016

2017_66

09/06/2017

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta Participations AG

NK 6410

Ngô – Zea mays L.

2017_67

NK 6639

2017_68

NK 6101