Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: TẺ THAN; VJ1; QUANG MINH 68;ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN-ĐQ.050912VDL; DÒNG BẤT DỤC T18S; BA KÍCH TÍM TG - QN; SA NHÂN TÍM - NG - QN; THÁI NGỌT SỐ 2; HJ1

( - 26/06/2017,04:30:31) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_64

08/06/2017

Không

Công ty CP giống cây trồng Trung Ương

TẺ THAN

Lúa –

Oryza sativa L.

20/06/2017

2017_65

 

VJ1

2017_69

12/06/2017

Công ty TNHH Nông nghiệp Quang Minh

QUANG MINH 68

19/06/2017

2017_70

13/06/2017

Viện Dược liệu

ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN-ĐQ.050912VDL

Đương quy Nhật Bản - Angelica acutiloba (Sieb.et Zucc) Kitagawa

2017_71

14/06/2017

Trung tâm giống Nông nghiệp Lào Cai

DÒNG BẤT DỤC T18S

Lúa –

Oryza sativa L.

2017_77

16/06/2017

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam

 

BA KÍCH TÍM TG - QN

Ba kích tím - Morinda officinalis How

2017_78

SA NHÂN TÍM - NG - QN

Sa nhân tím - Amomum Longiligulare T.L.Wu

2017_80

19/06/2017

Công ty TNHH Hạt giống Hana

Guangxi zhongmiao high-tech agriculture

THÁI NGỌT SỐ 2

Ngô –

Zea mays L.

20/06/2017

2017_81

20/06/2017

Không

Trịnh Thị Thanh Hương

HJ1

Lúa –

Oryza sativa L.