Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 04 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: DEKMACARON PURPLE; BẮC THƠM 9; N 23; N 41

( - 26/06/2017,04:46:32)  THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-TT-VPBH ngày 26/06/2016 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

11.VN.2016

DEKMACARON PURPLE

Hoa Cúc - Chrysanthemum spec

Dekker Breeding B.V.

Cornelis

W. Dekker

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

05.VN.2014

BẮC THƠM 9

Lúa –

Oryza sativa L.

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam

Nguyễn Như Hải

Không

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

3

34.VN.2010

N 23

Ngô –

Zea mays L.

Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam

4

35.VN.2010

N 41