Thông báo / Phục hồi hiệu lực bằng
 

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống: HYT100

( - 19/07/2017,02:01:06) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ quyết định 224/QĐ-TT-VPBH ngày 10/07/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

TT

Số Bằng

Tên giống

 

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

1

43.VN.2010

HYT100

Lúa - Oryza sativa L.

Trung Tâm Nghiên cứu & phát triển Lúa Lai – Viện Cây lương thực và cây thực phẩm

Nguyễn Trí Hoàn