Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: GIỐNG LÚA THUẦN LDA8, GIỐNG LÚA THUẦN DTI8, GIỐNG LÚA THUẦN DTI9, GIỐNG LÚA THUẦN J17, GIỐNG LÚA THUẦN J18, GIỐNG LÚA THUẦN J19, GIỐNG LÚA THUẦN DTI7, GIỐNG LÚA THUẦN J20, GIỐNG LÚA THUẦN J27

( - 21/07/2017,03:13:27) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_89

30/06/2017

Không

Viện Di Truyền Nông Nghiệp

GIỐNG LÚA THUẦN LDA8

Lúa –

Oryza sativa L.

17/07/2017

2017_90

GIỐNG LÚA THUẦN DTI8

2017_91

GIỐNG LÚA THUẦN DTI9

2017_92

GIỐNG LÚA THUẦN J17

2017_93

GIỐNG LÚA THUẦN J18

2017_94

GIỐNG LÚA THUẦN J19

2017_95

GIỐNG LÚA THUẦN DTI7

2017_96

GIỐNG LÚA THUẦN J20

2017_97

GIỐNG LÚA THUẦN J27