Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ĐM1, ĐM2, ĐM3, ĐM4, CNC3, PAULOWNIA.VN

( - 26/07/2017,01:31:40) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_168

17/07/2017

Không

Trung Tâm Thực Nghiệm Sinh Học Nông Nghiệp Công Nghệ Cao – Viện Di Truyền Nông Nghiệp

ĐM1

Lạc –

Arachis hypogaea L.

26/7/2017

2017_169

ĐM2

2017_170

ĐM3

2017_171

ĐM4

2017_172

CNC3

2017_167

17/07/2017

Vũ Khánh Ngọc

PAULOWNIA.VN

Paulownia L.

27/7/2017