Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống lúa ĐT 37

( - 02/08/2017,08:42:49) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

Căn cứ Điều 26 Nghị Định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ tờ khai đăng ký chuyển nhượng Bằng bảo hộ giống lúa ĐT37 ngày 25/6/2017;

 Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng – Cục trồng trọt chấp nhận chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng  như sau:

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Bên chuyển nhượng

(chủ sở hữu giống cây trồng cũ)

Bên nhận chuyển nhượng (chủ sở hữu giống cây trồng mới)

2011_35

ĐT 37

Lúa – Oryza sativa L.

Trung Tâm Chọn Tạo, Khảo Nghiệm Giống Lúa, Cty Cổ Phần Giống Cây Trồng Quảng Ninh

Công ty TNHH Nam Dương