Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 10 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: AN SINH 1399, TÂN ƯU 98, THỊNH VƯỢNG 9999, NÀNG THƯƠNG 9, VU GIA 13/2, VU GIA 369, BƯỞI ĐƯỜNG ĐÀO HD, VELUTY M-99, GBS9, SÂM NGỌC LINH - SVN

( - 07/08/2017,08:57:03) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2016_155

14/11/2016

Không

Công ty CP GCT Nha Hố

AN SINH 1399

Lúa –

Oryza sativa L.

31/7/2017

2017_19

24/02/2017

Công ty CP giống NN Việt Nam

TÂN ƯU 98

02/08/2017

2017_157

10/7/2017

Công ty CP GCT Nha Hố

THỊNH VƯỢNG 9999

Ngô –

Zea mays L.

31/7/2017

2017_173

21/07/2017

Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn

NÀNG THƯƠNG 9

Lúa –

Oryza sativa L.

28/7/2017

2017_174

VU GIA 13/2

2017_175

VU GIA 369

2017_176

25/7/2017

Nguyễn Việt Hà

BƯỞI ĐƯỜNG ĐÀO HD

Bưởi –

Citrus grandis L.

2017_178

27/7/2017

Công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ VCCI

Hokuto Corporation

VELUTY M-99

Nấm Enokitake – Flammulina velutipes (Fr.) Sing

15/12/2016

2017_180

02/8/2017

Không

Công ty TNHH GCT Giang Nam

GBS9

Lúa –

Oryza sativa L.

02/08/2017

2017_183 03/08/2017 Không Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum SÂM NGỌC LINH - SVN Sâm Ngọc Linh - Panax vietnamensis Ha et Grushv. 10/08/2017