Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: XOÀI KEO HOÀNG PHÁT, XOÀI KEO HOÀNG HUY, BCH 12-4, BCH 12-15, BCH 424-1, BCH 424-3, BCH 385-2, BCH 385-5, NGHỆ - VDL N1

( - 22/08/2017,01:49:21) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_160

11/7/2017

Không

Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit

XOÀI KEO HOÀNG PHÁT

Xoài – Mangifera indica L.

21/8/2017

2017_182

03/8/2017

Công ty TNHH MTV Hoàng Huy

XOÀI KEO HOÀNG HUY

2017_184

8/8/2017

Trung tâm CNSH thành phố HCM

BCH 12-4

Lan Hòa Thảo – Dendrobium Sw  

2017_185

BCH 12-15

2017_186

BCH 424-1

2017_187

BCH 424-3

2017_188

BCH 385-2

2017_189

BCH 385-5

2017_190

9/8/2017

Viện Dược liệu

NGHỆ - VDL N1

Nghệ - Curcuma longa Linnaeus