Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: PQ8148, G6809Z, G3181Z, D7984Z, D5287Z, B0050Z, OM238, HMT09, BONPRI 515

( - 08/09/2017,10:54:13) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_161

17/7/2017

Công ty TNHH DEKALB Việt Nam

Monsanto Technology LLC

PQ8148

Ngô –

Zea mays L.

6/9/2017

2017_162

G6809Z

2017_163

G3181Z

2017_164

D7984Z

2017_165

D5287Z

2017_166

B0050Z

2017_192

21/8/2017

Không

Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

OM238

Lúa –

Oryza sativa L.

28/8/2017

2017_193

Công Ty TNHH East West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ)

HMT09

Cà chua - Lycopersicon esculentum

2017_194

22/8/2017

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Bonza Botanicals Pty Ltd.

BONPRI 515

Hoa trạng nguyên - Euphorbia pulcherrima Willd.ex Klotzsch