Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: N27, RỒNG VÀNG, VDL.HOÀNG CẦM, VDL.CÁT CÁNH, VDL.ĐAN SÂM – ĐS.DA17, VDL.BẠCH CHỈ - BC9

( - 05/10/2017,04:40:47) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_203

15/9/2017

Không

Trung Tâm NC Và PT Lúa Thuần, Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

N27

Lúa – Oryza sativa L.

02/10/2017

2017_204

19/9/2017

Công ty CP GCT Mùa Vàng

Thai Seed Research Co., LTD

RỒNG VÀNG

Ngô – Zea mays L.

2017_214

29/9/2017

Không

Viện Dược Liệu

VDL.HOÀNG CẦM

Hoàng cầm - Scutellaria baicalensis Georg

2017_215

VDL.CÁT CÁNH

Cát cánh - Platycodon grandiflorum

2017_216

VDL.ĐAN SÂM – ĐS.DA17

Đan sâm – Salvia miltiorrhiza Bunge

2017_217

VDL.BẠCH CHỈ - BC9

Bạch chỉ - Angelica dahurica Benth. Et Hook