Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 08 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: REESEQ2, PP8306, VN121, ĐB18, Bắc Ưu 903 KBL, MX 10, SK100, LC212

( - 06/10/2017,01:13:46)  QUYẾT ĐỊNH

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-TT-VPBH ngày 04/10/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

19.VN.2015

REESEQ2

Hoa bỏng – Kalanchoe blossfeldiana Poelln

Knud Jepsen A/S

Knud Jepsen

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

56.VN.2016

PP8306

Ngô –

Zea mays L.

Monsanto Technology LLC

Breeding program of Monsanto Thailand  Ltd

Công ty TNHH DEKALB Việt Nam

Không nộp phí đúng thời hạn theo quy định

3

27.VN.2015

VN121

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty CP GCT Miền Nam

Đào Minh Sô

Không

4

06.VN.2014

ĐB18

 

Nguyễn Như Hải

5

24.VN.2009

Bắc Ưu 903 KBL

 

Công ty CP GCT Miền Nam

6

25.VN.2009

MX 10

Ngô – Zea mays L.

 

7

07.VN.2016

SK100

Trần Quang Khuông

Trần Quang Khuông

8

96.VN.2011

LC212

Lúa –

Oryza sativa L.

Trung Tâm Giống Nông Lâm Nghiệp Lào Cai

Trung Tâm Giống Nông Lâm Nghiệp Lào Cai

Theo yêu cầu của chủ sở hữu