Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: TRƯỜNG SA.VN, LAUDINE, CORSICA, ESMEE, ALOUETTE, CAROLUS, DEKZEHNYA SUNNY, DEKZEHNYA, DEKMEMPHIS

( - 09/10/2017,03:32:55) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_199

30/8/2017

Không

Công Ty TNHH GCT Trung Nông

TRƯỜNG SA.VN

Dưa hấu - Citrullus lanatus (thunb)

09/10/2017

2017_205

29/9/2017

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Coop. Agrico U.A

LAUDINE

Khoai tây - Solanum tuberosum L.

04/10/2017

2017_206

CORSICA

2017_207

ESMEE

2017_208

ALOUETTE

2017_209

CAROLUS

2017_210

Dekker Breeding B.V.

DEKZEHNYA SUNNY

Hoa cúc - Chrysanthemum

2017_211

DEKZEHNYA

2017_212

DEKMEMPHIS