Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc chỉnh sửa chủ sở hữu đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

( - 11/10/2017,03:41:34) 


THÔNG BÁO

Về việc chỉnh sửa chủ sở hữu đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 179, Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Điều 10, Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 về Hướng dẫn về quyền đối với giống cây trồng;

Xét đề nghị của Công ty TNHH 1 TV giống cây trồng Hải Dương và Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia tại Tờ khai yêu cầu sửa đổi;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận chỉnh sửa thông tin sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Loài cây trồng

Tên giống

Chủ sở hữu đăng ký

Chủ sở hữu sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2011_05

01/1/2011

Lúa

NẾP DT 22

Công ty TNHH MTV GCT Hải Dương

Công Ty CP GCT Hải Dương

10/10/2017

2012_36

11/7/2012

NB-01

2015_25

18/5/2015

Hoa hồng môn

RYN2009006

RijnPlant IP B.V.

Dummen Group B.V.