Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: RYN2009006, NB-01, DT22

( - 11/10/2017,03:58:39) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 364/TB-TT-VPBH và 365/TB-TT-VPBH   ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

Số đơn

Ngày nộp đơn sửa đổi

Loài cây trồng

Tên giống

Chủ sở hữu giống đã đăng ký

Chủ sở hữu sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2015_25

22/8/2017

Hoa hồng môn - Anthurium andreanum

RYN2009006

RijnPlant IP B.V.

Dummen Group B.V.

10/10/2017

2012_36

05/10/2017

Lúa –

Oryza sativa L.

NB-01

Công Ty TNHH MTV GCT Hải Dương

Công Ty CP GCT Hải Dương

2011_05

DT22