Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực 02 Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: CRISPS4ALL, NAVIGATOR

( - 11/10/2017,04:05:12) 


 THÔNG BÁO

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TT-VPBH ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

 Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

TT

Số Bằng

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

Tổ chức đại diện

Lý do đình chỉ

1

152.VN.2012

CRISPS4ALL

Khoai tây - Solanum tuberosum L.

HZPC Holland B.V.

HZPC Holland B.V.

Không

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

2

35.VN.2014

NAVIGATOR