Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: QNG6 (ĐH 6-1), QNG13 (ĐH 13,) QNG128 (ĐH 128), VẬT TƯ-NA6

( - 17/10/2017,11:11:33) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_219

10/10/2017

Không

Trung Tâm Giống Tỉnh Quảng Ngãi

QNG6 (ĐH 6-1)

Lúa – Oryza sativa L.

16/10/2017

2017_220

QNG13 (ĐH 13)

2017_221

QNG128 (ĐH 128)

2017_222

13/10/2017

Tổng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Nghệ An

VẬT TƯ-NA6