Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: HDT10, NẾP THƠM ĐẶC SẢN LIÊN HOA, ANTHDASYM, VN665

(VPBH - 02/11/2017,01:36:16) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_226

30/10/2017

Không

Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Hà Nội

HDT10

Lúa –

Oryza sativa L.

23/10/2017

2017_231

24/10/2017

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nông Nghiệp Bắc Hải

NẾP THƠM ĐẶC SẢN LIÊN HOA

25/10/2017

2017_232

25/10/2017

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations

Anthura B.V.

ANTHDASYM

Hồng môn - Anthurium andreanum

27/10/2017

2017_233

31/10/2017

Không

Viện nghiên cứu ngô

VN665

Ngô –

Zea mays L.

31/10/2017