Thông báo
 

Bảo hộ tất cả các loài cây trồng

( - 09/11/2017,08:44:30) 


Từ 24/12/2016, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của UPOV và thực hiện bảo hộ tất cả các loài cây trồng