Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: NGŨ VỊ TỬ NGỌC LINH – VDL/01-2017, SÂM VIỆT NAM – VDL/01 - 2017

( - 21/11/2017,10:36:51) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp

Đại diện

Chủ sở hữu GCT

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_234

6/11/2017

Không

Viện Dược liệu

NGŨ VỊ TỬ NGỌC LINH – VDL/01-2017

Ngũ vị tử ngọc linh – Schisandra sphenanthera Rehd.et Wils

14/11/2017

2017_235

13/11/2017

SÂM VIỆT NAM – VDL/01 - 2017

Sâm ngọc linh - Panax vietnamense Ha & Grushv