Thông báo / Phục hồi hiệu lực bằng
 

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với giống: VN121, ĐB18, BẮC ƯU 903 KBL, MX 10, SK 100

( - 21/11/2017,09:22:17) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ quyết định 408/QĐ-TT-VPBH ngày 16/11/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

TT

Số Bằng

Tên giống

 

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng

Tác giả giống cây trồng

1

27.VN.2015

VN121

Lúa – Oryza sativa L.

Công ty CP GCT miền Nam

Đào Minh Sô

2

06.VN.2014

ĐB18

Nguyễn Như Hải

3

24.VN.2009

BẮC ƯU 903 KBL

Công ty CP GCT miền Nam

4

25.VN.2009

MX 10

Ngô – Zea mays L.

5

07.VN.2016

SK 100

Trần Quang Khuông