Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 08 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: PHÚC THÁI 168, ĐH12, HQ21, VN20, OM241, OM376, OM384, OM428

(VPBH - 28/11/2017,04:06:41) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2017_223

17/10/2017

Không

Công Ty Cp Tổng Công Ty GCT Thái Bình

PHÚC THÁI 168

Lúa –

Oryza sativa L.

21/11/2017

2017_236

16/11/2017

PGS.TS Trần Văn Quang

ĐH12

22/11/2017

2017_237

HQ21

2017_238

VN20

2017_227

23/10/2017

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

OM241

28/11//2017

2017_228

OM376

2017_229

OM384

2017_230

OM428