Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Từ chối đơn đăng ký bảo hộ giống lúa NẾP CÁI HOA VÀNG ĐỘT BIẾN

( - 08/12/2017,11:25:10) 


THÔNG BÁO

Về việc từ chối Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

 

Từ chối đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

TT

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ sở hữu giống/Chủ bằng bảo hộ

Lý do từ chối

1

2017_218

9/10/2017

NẾP CÁI HOA VÀNG ĐỘT BIẾN

Lúa –

Oryza sativa L

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông

Không bổ sung các tài liệu theo thông báo số 1243/TB-TT-VPBH ngày 16/10/2017