Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: PM2

( - 08/12/2017,11:32:08) QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 452/TB-TT-VPBH ngày 08/12/2017 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

Số đơn

Ngày nộp đơn sửa đổi

Loài cây trồng

Tên giống

Chủ sở hữu giống đã đăng ký

Chủ sở hữu sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2016_136

24/8/2017

Lúa – Oryza sativa L.

PM2

Đặng Đức Ninh

Công ty TNHH Nam Dương

8/12/2017